Page 12 - Gürses Bülten - Son Sayı
P. 12

F I AT  TEDARİKÇİ

            Tofaş, Tedarikçilerini


                     Ödüllendirdi

       Tofaş’ın her yıl düzenlediği “Tedarikçi Toplantısı ve

       Ödül Töreni” gerçekleştirildi. Pandemi nedeniyle online
       düzenlenen etkinliğe Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu ile

       Satınalma Direktörü Yüksel Öztürk ev sahipliği yaptı. Dijital
       etkinliğe, Tofaş’ın işbirliği içerisinde olduğu tedarikçilerinden

       650’ye yakın kişi katıldı ve bu yıl da başarılı çalışmalarıyla
       öne çıkan firmalar farklı kategorilerde ödüle layık görüldü.              ofaş, tedarikçileri ile yıl- çekilerek, sürdürülebilir başarı için strateji ve inandığını belirtti. Eroldu, yeni teknoloji ürün-
              lık toplantı ve ödül törenini öneriler paylaşıldı. Tüm dünyada, pandemik lere yönelik dönüşümde, beklentilere hızla
              gerçekleştirdi. Pandemiden seyirden ötürü farklılaşan beklenti ve alışkan- yanıt vermek, ürün geliştirme, üretim tekno-
              dolayı online düzenlenen lıklar ile değişimin en fazla hissedildiği sektör- lojileri ve kontrolü, dijital alt yapı ve yetkinlik-
              etkinliğe, Tofaş CEO’su lerden birinin otomotiv endüstrisi olduğunun lere yönelik yatırımların artarak devam etmesi
       TCengiz Eroldu, ve Tofaş altı çizildi. Küresel rekabetçilikte         gerektiğine vurgu yaptı.
       Satınalma Direktörü Yüksel Öztürk ev sahip- güç kazanmak için değişimi öngörüp, hızla  Cengiz Eroldu “Dünyayı ve ülkemizi etkisi
       liği yaptı. Dijital platformdaki toplantıda, Tofaş yanıt verilmesi gerektiği vurgulandı. altına alan bu zorlu süreçte tüm tedarikçileri-
       yöneticilerinin haricinde, iş birliği içerisinde  Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, dijital toplantı- mizin özverili çalışmaları ile üretim devam-
       olunan firmalarda görevli 650 kişi de izleyici daki konuşmasında, önceliklerin hızla değiştiği lılığında sorun yaşamadık. Bu süreçte, yerli
       olarak yer aldı. Toplantının sonunda ise 2020 bu zorlu süreçte çevikliğin, esnekliğin ve uyum tedarikçilerimize destek olabilmek için biz de
       yılındaki başarılı çalışmalarıyla öne çıkan fir- yeteneğinin önemine vurgu yaparken; risk önemli bir adım attık. FCA’nın (Fiat Chrysler
       malar, 8 ayrı kategoride ödüle layık görüldü. yönetimi ve sürdürülebilirliğin öne çıkan temel Automobiles) farklı üretim tesisleri ve projele-
        Düzenlenen dijital etkinlikte 2020 yılı değer- kavramlar olduğunu belirtti. Pandeminin küre- rinde kullanacağı parçaları Türk tedarikçiler-
       lendirilirken, 2021 yılına ilişkin öngörüler sel etkilerinin yanında; tedarik zincirlerinin den satın alınmasına yönelik teknik değerlen-
       de paylaşıldı. Tofaş üst yönetimi tarafından gözden geçirilmesi ve potansiyel bir dönüşümü dirme ve teklif çalışmalarını başlattık.” dedi.
       yapılan konuşma ve sunumlarda otomotiv ana tetiklediğini söyledi. Ayrıca bu sürecin, ülke  2020 yılındaki tüm zorluklara rağ-
       sanayi ve tedarikçilerden beklentilere dikkat sanayisi için yeni fırsatların doğurabileceğine men yatırımlarına ara vermediklerine de


       12                                                                                                                             13                               TOFAŞ


                               TEDARİK
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17