Page 15 - Gürses Bülten - Son Sayı
P. 15

ofaş, 2020 yılı finansal sonuç- ulaşırken, Doblo ve Fiorino modelleri kendi seg- alıp yine adrese teslim uygulamalarımızı baş-
              larını açıkladı. Ülkemizin mentlerindeki güçlü pozisyonlarını sürdürdü.  lattık. Tüm araç parkımıza yönelik ücretsiz
              öncü Ar-Ge ve üretim mer-  Jeep geçen yıla oranla satışlarını ikiye katlar- dezenfeksiyon hizmeti sağladık. Garantisi biten
              kezi olan ve Bursa’daki fabri- ken, Alfa Romeo, Ferrari ve Maserati markaları araçların garantisini uzattık. Tüm bayilerimizde
              kasında Fiat Egea, Doblo ve ise pazardaki satış hacimlerini korudu. devrede olan “Görüntülü Görüşme” hizmeti-
       TFiorino modellerini üreten                           mizin pandemide kullanımı ve yaygınlığı arttı.
       Tofaş, geçtiğimiz yıl 250 bin 630 adetlik üretim      Cengiz Eroldu:   Ayrıca, Türkiye’nin ilk uzaktan bağlanabilirlik
       ve 118 bin adetlik ihracat gerçekleştirdi. 2020       Yatırımlarımızı   teknolojisiyle araç ve sürücüyü birbirine bağla-
       yılında, sektörün toplam üretiminin yüzde          sürdürdük.     yan Fiat Yol Arkadaşım Connect uygulamasının
       19,3’ünü; ihracatının yüzde 12,8’ini gerçekleş-       Ar-Ge ve dijital-  yeni sürümlerini devreye aldık. Bu kapsamdaki
       tirdi. Tofaş, 10,8 milyar TL ihracat geliri elde      leşmeyi odağı-   yeniliklerimizden biri olan “Connect Kasko”,
       ederken, şirketin gelirleri geçtiğimiz yıla oranla     mıza aldık     bağlantılı araç teknolojisiyle kaskoda akıllı fiyat-
       yüzde 24,7’lik artışla 23 milyar 557 milyon TL,       Geçtiğimiz sene yapı- landırmanın Türkiye’deki ilk örneği oldu. Tüm
       net karı ise yüzde 20,4’lük artışla 1 milyar 784      sal ve ürün yenilik- müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırmaya
       milyon TL olarak gerçekleşti. Temsil ettiği Fiat,      leri kapsamına 108 devam ettik.” dedi.
       Fiat Professional, Alfa Romeo, Jeep, Ferrari ve       milyon Euro’luk yatı-
       Maserati markalarıyla 141 bin 976 adet satış ger- rım gerçekleştirmiş olmanın yanında, ürün 2021 yılında da üretmeye ve büyü-
       çekleştirerek, toplam pazar payını yüzde 18,4’e geliştirme yetkinlerinin artırılması amacıyla meye devam edeceğiz
       yükseltti. Tofaş, aynı zamanda yüzde 93’lük pay Tofaş Ar-Ge merkezine 10 milyon Euro’luk yeni Sözlerini noktalarken; 2021 yılı beklentilerini
       ile iç pazarda yerli üretimden en fazla araç satışı test ekipmanları yatırımı yapıldığına değinen de paylaşan Cengiz Eroldu, Türkiye toplam
       yapan firma oldu.            CEO Cengiz Eroldu, Tofaş Ar-Ge Merkezi’nin; pazarının 700-750 bin adet seviyesinde kapan-
        2020 yılında Fiat markası toplam satışlardaki 2020 yılı içerisinde Egea model ailesinin yeni- masını beklediklerini ifade etti. 2020 gibi zorlu
       liderliğini korudu. Markanın satış hacmi geçen lenme faaliyetlerini tamamlarken, FCA (Fiat bir yılda Tofaş’ın gösterdiği başarıyı, 2021
       yıla göre yüzde 80 artışla, 137 bin 325 adet ger- Chrysler Automobiles) Ar-Ge projelerine de yılına da taşıyacaklarına değinen Eroldu “FCA
       çekleşirken pazar payı yüzde 17,8’e yükseldi. Fiat destek vererek, mühendislik ihracatı gerçekleş- (Fiat Chrysler Automobiles) ve PSA gruplarının
       Egea’nın Sedan, Hatchback ve Station Wagon tirdiğini hatırlattı. Açıklamasında, ekonomik birleşmesiyle doğan ve her iki şirketin yüzde
       gövde tipleri kendi segmentlerinin lideri oldu- katma değerin yanında; pandemide müşterile- 50 paya sahip olduğu “Stellantis” ile yaratılan
       lar. Egea model ailesi, lansmanından bu yana rin sağlığını korumaya ve mobilite ihtiyaçlarını sinerjiyle gücümüzü ve performansımızı artır-
       gerçekleşen 274 bin adedin üzerindeki satışla kesintisiz devam ettirmelerine yönelik pek çok maya odaklanacağız. Teknoloji ve ürün geliş-
       “Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili” uygulamayı devreye aldıklarını belirten Eroldu, tirme yatırımlarımıza devam ederek ülkemiz
       unvanını korudu. Hafif ticari araç segmentinde “Satış sonrası hizmetler kapsamında müşteri- için üretmeye ve değer yaratmaya devam ede-
       ise Fiat Professional’ın pazar payı yüzde 27,6’ya lerimizin araçlarını istedikleri adresten teslim ceğiz” diye konuştu.

 14                                                                15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20